دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۲۶
 
کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دانشكده مهندسي عمران

راهنماي انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي عمران

http://civil.kntu.ac.ir

سال تحصيلي 1394- 1393

مقدمه

ضمن عرض خير مقدم و تبريك به كليه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي 93-92 ذيلاٌ كليات قوانين مهم آموزشي به اطلاع دانشجويان مي رسد. شايان ذكر است كه اهم قوانين و كليات در وب سايت دانشكده به آدرس http://civil.kntu.ac.ir قرار داده شده است.

1. طول دوره كارشناسي ارشد 2 سال مي باشد. و تمديد يك ترم سنوات اضافه با اجازه شوراي دانشگاه و با احتساب جريمه هاي احتمالي خواهد بود.

2. با توجه به طول دوره آموزشي بهتر است تمامي دانشجويان در هر ترم 12 واحد اصلي خود را انتخاب نمايند.

3. دانشجويان كارشناسي ارشد كه نام آنان جهت اخذ درس جبراني جهت مراجعه به مدير گروه اعلام شده مي بايست ابتدا واحدهاي جبراني و سپس دروس اصلي خود را اخذ نمايند ( حداكثر واحد جبراني 12 واحد است و سنوات اضافه به اين دانشجويان تعلق نمي گيرد.)

4. دو ترم اخذ معدل زير 14 باعث مشروط شدن دانشجو در نتيجه اخراج از دانشگاه مي گردد.

5. اخذ سمينار در ترم دوم و ارائه سمينار در تابستان ترم سوم اجباري مي باشد . لذا ضروري است دانشجويان برنامه ريزي درسي خود را به گونه اي انجام دهند كه وقفه اي در اخذ به موقع سمينار و انجام پايان نامه ايجاد نشود.

6. كليه دانشجويان كه رشته مقطع كارشناسي ارشد آنان مهندسي عمران نمي باشد موظفند تا زمان حذف و اضافه (28و 29شهريور ماه ) به مدير گروه/ مسئول زير گروه مربوطه خود (جهت انتخاب دروس جبراني) به شرح ذيل مراجعه نمايند.

گرايش سازه : دكتر صباغ يزدي

گرايش زلزله : دكتر يحيايي

گرايش آب هيدروليك : دكتركاويانپور

گرايش سازه دريايي : دكتر حجازي

گرايش محيط زيست دكتر : وفايي

گرايش راه و ترابري : دكتر منجم با آرزوي موفقيت

گرايش مديريت منابع آب : دكتر مهجوري اداره آموزش دانشكده عمران

گرايش خاك و پي : دكتر صدرنژاد

اطلاعيه هاي مهم آموزشي گروه ها جهت ثبت نام نيمسال اول 92-91

v اطلاعيه گرايش سازه

كليه دانشجويان موظف به اخذ اجباري 4 درس ميباشند كه دروس اجزاء محدود ، تئوري الاستيستيه پلاستيسيته و رياضيات عالي مهندسي به صورت اجباري بوده و از ساير دروس 1 درس به صورت اختياري مي باشد.

v اطلاعيه گرايش سازه هيدروليكي

كليه دانشجويان موظف به اخذ اجباري چهار درس ارائه شده در ترم مذكور مي باشند.

v اطلاعيه گرايش سازه دريايي

كليه دانشجويان موظف به اخذ اجباري چهار درس ارائه شده در ترم مذكورمي باشند.در صورت وجود هر گونه مشكل به آقاي دكتر حجازي (مسئول زير گروه گرايش سازه دريايي ) مراجعه نماييد.

v اطلاعيه گرايش زلزله

v كليه دانشجويان موظف به اخذ اجباري 3 درس اصلي ديناميك سازه ، مهندسي زلزله و رياضيات عالي مهندسي مي باشند توصيه مي شود تمامي دانشجويان به علت محدوديت طول تحصيل درس اختياري ارائه شده را نيز اخذ نمايند. جهت دانشجويان زلزله اطلاعيه گروه زلزله در رابطه با دروس آنان عيناٌ جهت اطلاع آورده شده است

1. گرايش مهندسي زلزله شامل 5 درس اجباري، 3 درس اختياري (هركدام 3 واحد) و درس سمينار(2 واحد) و پايان نامه كارشناسي ارشد (6 واحد) براي دانشجويان تعريف گرديده است. براي دانشجويان آموزش محور به جاي پايان نامه كارشناسي ارشد، دو درس اختياري با انتخاب دانشجو و تاييد گروه تعريف گرديده است.

2. ليست دروس اجباري مطابق با سر فصل مصوب به شرح زير مي باشد:

رياضيات عالي مهندسي

ديناميك سازه ها

مهندسي زلزله

ديناميك خاك

طراحي ساختمانهاي بتني و فلزي مقاوم در برابر زلزله

دروس اختياري زير معمولا توسط گروه ارائه مي گردد:

- روش اجزاء محدود

- لرزه شناسي وتحليل ريسك

- بهسازي لرزه اي سازه ها

- تحليل غير خطي سازه ها

- ارتعاشات تصادفي

- آناليز قابليت اعتماد لرزه اي سازه ها

3 پيشنهاد مي گردد دانشجويان در نيم سال جاري 4 درس (12 واحد) را اخذ نموده و در نيمسال دوم نيز ضمن انتخاب 4 درس ديگر (12 واحد)، 2 واحد سمينار كارشناسي ارشد را اخذ نموده و مطابق با برنامه اعلام شده از طرف آموزش دانشكده، سمينار خود را ارائه نموده به طوريكه در ابتداي نيمسال سوم ضمن اشراف كامل به موضوع تحقيق پايان نامه، عملاً مراحل تحقيق را شروع نموده و در طول سال دوم تحصيل پايان نامه خود را به انجام رسانيد و در انتهاي سال دوم نسبت به دفاع پايان نامه اقدام نمايند. دانشجويان آموزش محور در نيمسال سوم به جاي اخذ پايان نامه دو درس اختياري را اخذ مي نمايند.

v اطلاعيه گرايش خاك و پي

كليه دانشجويان موظف به اخذ اجباري 4 درس ميباشند كه دروس ديناميك خاك ، مكانيك خاك پيشرفته و رياضيات عالي مهندسي به صورت اجباري بوده و از ساير دروس 1 درس به صورت اختياري مي باشد.

v اطلاعيه گرايش راه و ترابري

كليه دانشجويان موظف به اخذ اجباري دروس زير مي باشند.

رياضيات عالي مهندسي

طرح مهندسي پيشرفته

طرح روسازي پيشرفته

مهندسي ترافيك پيشرفته

v اطلاعيه گرايش محيط زيست

كليه دانشجويان در خصوص انتخاب واحد به دفتر دكتر وفايي( مدير گروه ) واقع در ساختمان A طبقه سوم مراجعه كنند .

v اطلاعيه گرايش آب هيدروليك

كليه دانشجويان موظف به اخذ اجباري دروس زير مي باشند

رياضيات عالي مهندسي

هيدروليك پيشرفته

هيدرولوژي مهندسي پيشرفته

مباني هيدروليك دريا (توصيه مي شود تمامي دانشجويان به علت محدوديت طول تحصيل درس اختياري ارائه شده را نيز اخذ نمايند.)

v اطلاعيه گرايش مديريت منابع آب

كليه دانشجويان فوق موظف به اخذ اجباري چهار درس ارائه شده در ترم مذكور مي باشند. ضمناٌ كليه دانشجويان مي بايست ريز نمرات دوره كارشناسي خود را تا تاريخ 27/6/92 جهت بررسي دروس مقطع كارشناسي ارشد و دروس جبراني به خانم دكتر مهجوري ارائه نمايند.

برنامه درسي دوره هاي كارشناسي ارشد دانشكده

برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه

دروس اصلي

واحد

دروس تخصصي اختياري

واحد

رياضيات عالي مهندسي

3

پايداري سازه ها

3

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته

3

سازه هاي فلزي پيشرفته

3

ديناميك سازه ها

3

سازه هاي بتن آرمه پيشرفته

3

روش اجزاء محدود

3

مهندسي زلزله

3

و يكي از دروس زير:

 

اصول طراحي سازه هاي دريايي

3

الف - پايداري سازه ها

 

طراحي غير ارتجاعي (خميري) سازه ها

2

ب- سازه هاي فلزي پيشرفته

 

بتن پيش تنيده

2

ج- سازه هاي بتن آرمه پيشرفته

 

طراحي ساختمانها در برابر زلزله

3

   

اثر زلزله بر سازه هاي ويژه

3

   

تدوري صفحات و پوسته ها

3

   

بهينه سازي در مهندسي عمران

2

   

نگهداري و ترميم سازه ها

2

   

سدهاي بتني

3

   

مهندسي پل

3

   

آزمايشگاه سازه

1

   

سازه هاي فضايي

2

   

تئوري پلاستيسيته

2

   

قابليت اعتماد سازه ها

2

   

تكنولوژي عالي بتن

2

   

طراحي هيدروليكي سازه ها

3

   

مهندسي پي پيشرفته

3

   

اندركنش سازه و آب

3

   

سازه و خاك

3

   

بهسازي سازه هاي آسيب ديده در زلزله

2

راهنماي كلي دوره

دروس اصلي

15 واحد

دروس تخصصي و اختياري

9 واحد

پايان نامه

6 واحد

سمينار

2 واحد

جمع واحد

32 واحد

برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه هيدروليكي

دروس اصلي

واحد

دروس تخصصي اختياري

واحد

رياضيات عالي مهندسي

3

سدهاي خاكي

3

هيدروليك پيشرفته

3

سدهاي بتني

3

طراحي هيدروليكي سازه ها

3

هيدروديناميك

3

روش اجزاء محدود

3

ديناميك سازه ها

3

يكي از دو درس زير

 

تئوري صفحات و پوسته ها

3

سدهاي خاكي

3

اندركنش آب سازه

3

سدهاي بتني

3

مدلهاي هيدروليكي

2

   

هيدروليك محاسباتي

3

   

نيروگاه آبي

2

   

تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته

3

   

مهندسي زلزله

3

   

تكنولوژي عالي بتن

2

   

اصول طراحي سازه هاي دريايي

3

   

مكانيك سنگ

2

   

زمين شناسي مهندسي پيشرفته

2

   

مهندسي سواحل

3

   

مهندسي پي پيشرفته

3

   

بهينه سازي در مهندسي عمران

2

   

اصول مهندسي بنادر

2

   

مهندسي تونل

2

   

آبهاي زير زميني

3

   

هيدرولوژي مهندسي پيشرفته

3

   

روش هاي عددي در مهندسي آب

3

   

مهندسي رودخانه

2

   

ديناميك سيالات پيشرفته

3

   

مباني هيدروليك دريا

3

راهنماي كلي دوره

دروس اصلي

15 واحد

دروس تخصصي و اختياري

9 واحد

پايان نامه

6 واحد

سمينار

2 واحد

جمع واحد

32 واحد

برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه دريايي

دروس اصلي

واحد

دروس تخصصي اختياري

واحد

رياضيات عالي مهندسي

3

اجراي سازه هاي دريايي

3

مباني هيدروليك دريا

3

سكوهاي دريايي

3

ديناميك سازه هاي دريايي

3

مهندسي زلزله در كارهاي دريايي

3

ژئوتكنيك دريايي

3

طراحي سازه هاي خاص دريايي

3

اصول طراحي سازه هاي متعارف دريايي

3

روش هاي عددي در مهندسي دريا

3

   

طراحي بنادر

3

   

مهندسي سواحل

3

   

اقتصاد مهندسي و مديريت بنادر

3

   

مهندسي خردگي و تعميرات و نگهداري سازه هاي دريايي

2

   

مهندسي دريايي در ايران

2

   

اصول دريا نوردي و قوانين بين المللي

2

   

طراحي تاسيسات و تجهيزات بندري

2

   

شناورهاي دريايي

2

   

مدل فيزيكي سازه هاي دريايي

2

راهنماي كلي دوره

دروس اصلي

15 واحد

دروس تخصصي و اختياري

9 واحد

پايان نامه

6 واحد

سمينار

2 واحد

جمع واحد

32 واحد

برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران زلزله

دروس اصلي

واحد

دروس تخصصي اختياري

واحد

رياضيات عالي مهندسي

3

ساختمانهاي بتني فلزي مقاوم در برابر زلزله

3

ديناميك سازه ها

3

اثر زلزله بر سازه هاي ويژه

3

ديناميك خاك

3

ارتعاشات تصادفي

3

مهندسي زلزله

3

روشهاي اجزاء محدود

3

دو درس از سه درس زير

 

اندركنش آب - سازه

3

ساختمانهاي بتني فلزي مقاوم در برابر زلزله

3

اندركنش خاك - سازه

3

اثر زلزله بر سازه هاي ويژه

3

تحليل خطرپذيري سازه ها در برابر زلزله

3

   

اثر زلزله بر سدها

3

   

مكانيك محيط پيوسته

3

   

طراحي غيرارتجاعي سازه ها

3

   

روشهاي ترميم و تقويت ساختمان در برابر زلزله

3

   

تئوري ارتجاعي و خميري

3

راهنماي كلي دوره

دروس اصلي

15 واحد

دروس تخصصي و اختياري

9 واحد

پايان نامه

6 واحد

سمينار

2 واحد

جمع واحد

32 واحد

برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران خاك و پي

دروس اصلي

واحد

دروس تخصصي اختياري

واحد

رياضيات عالي مهندسي

3

مكانيك محيط پيوسته

2

مكانيك خاك پيشرفته

3

روشهاي عددي در مكانيك خاك

2

ديناميك خاك

3

مكانيك سنگ

2

مهندسي پي پيشرفته

3

تحقيق در عمليات

2

يكي از سه درس زير

 

اندر كنش خاك و سازه

2

مكانيك محيط پيوسته

2

كاربرد نظريه خميري در مكانيك خاك

2

روشهاي عددي در مكانيك خاك

2

زمين شناسي مهندسي پيشرفته

2

مكانيك سنگ

2

مهندسي تونل

2

   

سدهاي خاكي

3

   

روش اجزاء محدود

3

   

مهندسي زلزله

3

   

اصول طراحي سازه هاي دريايي

3

   

تحقيقات محلي در ساختگاه

2

   

آبهاي زير زميني

3

   

آزمايشگاه مكانيك خاك پيشرفته

1

   

آزمايشگاه مكانيك سنگ

1

   

آزمايشگاه ديناميك خاك

1

   

ژئوتكنيك دريايي

3

راهنماي كلي دوره

دروس اصلي

15 واحد

دروس تخصصي و اختياري

9 واحد

پايان نامه

6 واحد

سمينار

2 واحد

جمع واحد

32 واحد

برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران -محيط زيست

دروس اصلي

واحد

دروس تخصصي اختياري

واحد

رياضيات عال مهندسي

3

آلودگي مواد زايد جامد و روشهاي كنترل آن

3

انتقال جرم و حرارت

3

تصفيه فاضلاب

3

دو درس از سه درس زير

3

آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني

3

آلودگي مواد زايد جامد و روشهاي كنترل آن

3

آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن

3

تصفيه فاضلاب

3

مواد زايد خطرناك

3

آلودگي هوا و روشهاي كنترل آن

3

روشهاي عددي در مهندسي محيط زيست

3

آلودگي آبهاي سطحي و زير زميني

3

طراحي تصفيه خانه آب و فاضلاب

3

 

3

آلودگي صدا و كنترل آن

3

 

3

مديريت و برنامه ريزي محيط زيست

3

 

3

زباله سوزي

3

 

3

تصقيه فاضلابهاي صنعتي

3

 

3

آلودگي خاك

3

 

3

آلودگي هاي دريا و روشهاي كنترل آن

3

   

ژئوتنيك زيست محيطي

3

   

تصفيه آب

3

   

روشهاي ارزيابي زيست محيطي پروژه ها

3

   

طراحي تجهيزات كنترل آلودگي هوا

3

   

مدلسازي آلودگي هوا

3

   

اندازه گيري و ارزيابي آلودگي هوا

3

   

تهويه صنعتي

3

   

كنترل آلودگي هوا در محيط هاي بسته

3

   

مديريت كيفي منابع آب

3

راهنماي كلي دوره

دروس اصلي

15 واحد

دروس تخصصي و اختياري

9 واحد

پايان نامه

6 واحد

سمينار

2 واحد

جمع واحد

32 واحد

برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران راه و ترابري

دروس اصلي

واحد

دروس تخصصي اختياري

واحد

رياضيات عالي پيشرفته

3

مديريت و نگهداري راه

3

طرح هندسي راه پيشرفته

3

طرح و محاسبه راه آهن

3

طرح روسازي پيشرفته

3

اصول مهندسي بنادر

3

مهندسي ترافيك پيشرفته

3

طراحي فرودگاه

3

* يكي از دروس زير

 

تحقيق در عمليات

2

مديريت و نگهداري راه

3

مهندسي تونل

2

طرح و محاسبه راه آهن

3

برنامه ريزي حمل و نقل

3

   

مكانيك خاك پيشرفته

3

   

آزمايشگاه قير و آسفالت

1

   

حمل و نقل هوايي

2

   

حمل و نقل دريايي

2

   

آمار و احتمالات پيشرفته

2

   

روش اجزاء محدود

3

   

تكنولوژي عالي بتن

2

   

مهندسي پل

3

   

زمين شناسي مهندسي پيشرفته

2

   

مهندسي سواحل

2

   

تقاضا در حمل و نقل

3

   

ايمني در ترافيك

3

   

تكنولوزي در حمل و نقل

3

   

اصول و كاربرد فتوگرامتري و دوركاوي و GIS

3

راهنماي كلي دوره

دروس اصلي

15 واحد

دروس تخصصي و اختياري

9 واحد

پايان نامه

6 واحد

سمينار

2 واحد

جمع واحد

32 واحد

برنامه دروس دوره كارشناسي ارشد مهندسي عمران آب

دروس اصلي

واحد

دروس تخصصي اختياري

واحد

رياضيات عالي مهندسي

3

هيدرو ديناميك

3

هيدروليك پيشرفته

3

روش هاي عددي در مهندسي آب

3

هيدرولوژي مهندسي پيشرفته

3

تحليل سيستم هاي منابع آب 1

3

دو درس از سه درس زير

 

ديناميك سيالات پيشرفته

3

روش هاي عددي در مهندسي آب

3

مباني هيدروليك دريا

3

تحليل سيستم هاي منابع آب 1

3

مدل هاي هيدروليكي

2

هيدرو ديناميك

3

طراحي هيدروليكي سازه ها

3

   

آبهاي زير زميني

3

   

مهندسي رودخانه

2

   

روش اجزاءمحدود

3

   

نيرو گاه آبي

2

   

تحليل سيستم هاي منابع آب 2

2

   

مدلهاي هيدرولوژيكي

3

   

كنترل كيفيت منابع آب

3

   

اكتشاف و استخراج منابع آب

2

   

آمار و احتمالات پيشرفته

2

   

مدل آبهاي زير زميني

3

   

مهندسي سواحل

2

   

هيدروليك محاسباتي

3

   

مكانيك محيط هاي پيوسته

2

   

تحقيق در عمليات

2

   

اثرات زيست محيطي توسعه منابع آب

2

   

مدلهاي منابع آب در هيدرولوژوي

3

   

اقتصاد پروژه هاي منابع آب

3

   

مدلهاي سري زماني در هيدرولوژي

3

   

جريانهاي كانهاي رو باز

3

   

روشهاي آماري در هيدرولوژي

2

   

هيدرو متئورولوژي

3

راهنماي كلي دوره

دروس اصلي

15 واحد

دروس تخصصي و اختياري

9 واحد

پايان نامه

6 واحد

سمينار

2 واحد

جمع واحد

32 واحد

 

1394/06/11 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد